Aşağıdaki script’e istediğimiz uzantıları ekleyerek, çalıştırılan bilgisayarda belirtilen uzantıların bulunup otomatik olarak silinmesini sağlayabiliriz.Örneğimizde, MP3 ve WMA uzantılı dosyaların silinmesini sağladık.

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3' OR Extension = 'wma'")
For Each objFile in colFiles
objFile.Delete
Next

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close