Network üzerindeki paylaşımı map yapmak istediğiniz zaman, bazı durumlarda kullanıcı ve şifre kullanılması gerekebilir.Bunun için aşağıdaki script kullanılabilir.Örneğimizde, Serhad isimli kullanıcı ve şifresi ile \ServerShare yolundaki klasöre bağlandık.

Option Explicit
Dim objNetwork
Dim strDriveLetter, strRemotePath, strUser, strPassword, strProfilestrDriveLetter = “K:”
strRemotePath = “\ServerShare
strUser = “Serhad”
strPassword = “Passw0rd”
strProfile = “false”

Set objNetwork = WScript.CreateObject(“WScript.Network”)
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter, strRemotePath, _
strProfile, strUser, strPassword

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close