Aşağıdaki script kullanılarak bilgisayarlarınızı domain’den çıkartabilirsiniz.Örneğimizde, Administrator yetkisi ve şifresi(Password) ile domain disjoin işlemi gerçekleştirdik.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz.

strServer = “.”
Set objWMI = GetObject(“winmgmts:\” & strServer & “rootcimv2”)
strWQL = “select * from Win32_ComputerSystem”
Set objInstances = objWMI.ExecQuery(strWQL,,48)

For Each objInstance in objInstances
p_Password = “Password”
p_UserName = “Administrator”
p_FUnjoinOptions = 0

intResult = objInstance.UnjoinDomainOrWorkgroup(p_Password, p_UserName, p_FUnjoinOptions)
Select case intResult

Case 0 : WScript.Echo “Bilgisayarı Yeniden Başlatın”
End Select
Next

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close