Aşağıdaki script kullanılarak paylaşım üzerinden eklenmiş olan tek bir yazıcı silinebilir.Örneğimizde, \PrintServerHp yolundaki yazıcıyı sildik.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz.

Option Explicit
On Error Resume Next
Dim objNetwork, strUNCPrinter
strUNCPrinter = \PrintServerHp

Set objNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)
objNetwork.RemovePrinterConnection strUNCPrinter

Wscript.Quit

Close