Etiket Arşivi Computer Name

Pc yazan yere yeni bilgisayar ismini girip, dosya uzantısını VBS yaparak çalıştırabilirsiniz. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2") Set colComputers = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_ComputerSystem") For Each objComputer in colComputers err = objComputer.Rename("Pc") Next

Kapat